முகப்பு  |  வாரியத்தைப் பற்றி  |  அறிவிப்புகள்  |  காப்பகங்கள்   |  தேர்வுகள்  |  ஆட்சேர்ப்பு  |  இருப்பு பட்டியல்   |  RTI  |  ஆவணங்கள்  |  டெண்டர்கள்  | தொடர்புக்கு

 

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்

வ.எண். தலைப்பு
1 தேர்வின் காணொளிப்பதிவுக்கான குறுகிய ஒப்பந்தப்புள்ளி
2 பணித்தேர்வு செயல்முறை மேலாண்மை அமைப்பு (RPMS) க்கான குறுகிய ஒப்பந்தப்புள்ளி
3 இணையவழி விண்ணப்பம் மற்றும் பதிவு முறைமை (OARS) வழங்குவதற்கான குறுகிய ஒப்பந்தப்புள்ளி
4 பணித்தேர்வு நடவடிக்கைக்கான கணினி வழி கொள்குறிவகைத் தேர்வு முறையை (CBT) வழங்குவதற்கான குறுகிய ஒப்பந்தப்புள்ளி
5

பணித்தேர்வு செயல்முறை மேலாண்மை அமைப்பு (RPMS) க்கான குறுகிய ஒப்பந்தப்புள்ளி (ஒப்பந்தப்புள்ளி எண்: 01/2019) New

 


புதுப்பிப்புகள் மற்றும் உள்ளடக்கங்கள் சம்பந்தப்பட்ட                            இணைப்புகள் | FAQ                                      வடிவமைக்கப்பட்ட மற்றும் மேம்படுத்தப்பட்ட  துறைகளுக்கு சொந்தமானது.                                                                                                                                                           உரிமை தேசிய தகவல் மையம் (N I C)
                                                                                                                                                                                                                    E-Mail: webadmin[dot]tn[at]nic[dot]in