முகப்பு  |  வாரியத்தைப் பற்றி  |  அறிவிப்புகள்  |  காப்பகங்கள்   |  தேர்வுகள்  |  ஆட்சேர்ப்பு  |  இருப்பு பட்டியல்   |  RTI  |  ஆவணங்கள்  |  டெண்டர்கள்  | தொடர்புக்கு

 

தேர்வுகள்

1.

உதவி மருத்துவர்  

19-மே -2013

2.

உதவி மருத்துவர் (பல்)

19-மே -2013

3.

ஆய்வக நுட்புநர் தரம் – III இணைவழித்தேர்வு

10-ஜூன் -2014

4.

உதவி மருத்துவர்  

12-அக்டோபர் -2014

5.

உதவி மருத்துவர் (பல்)

12-அக்டோபர் -2014

 


புதுப்பிப்புகள் மற்றும் உள்ளடக்கங்கள் சம்பந்தப்பட்ட                            இணைப்புகள் | FAQ                                      வடிவமைக்கப்பட்ட மற்றும் மேம்படுத்தப்பட்ட  துறைகளுக்கு சொந்தமானது.                                                                                                                                                           உரிமை தேசிய தகவல் மையம் (N I C)
                                                                                                                                                                                                                    E-Mail: webadmin[dot]tn[at]nic[dot]in