முகப்பு  |  வாரியத்தைப் பற்றி  |  அறிவிப்புகள்  |  காப்பகங்கள்   |  தேர்வுகள்  |  ஆட்சேர்ப்பு  |  இருப்பு பட்டியல்   |  RTI  |  ஆவணங்கள்  |  டெண்டர்கள்  | தொடர்புக்கு

 

Notifications

Reservation followed

 

Sl. No Notification No. Recruitment Category

98.

06/MRB/2022

Recruitment Notification for Pharmacist  (Homoeopathy) New

97.

05/MRB/2022

Recruitment Notification for Pharmacist  (Unani) New

96.

04/MRB/2022

Recruitment Notification for Pharmacist  (Ayurveda) New

95.

03/MRB/2022

Recruitment Notification for Pharmacist  (Siddha) New

94.

Notification No.02/2022

Notification for Village Health Nurse for Differently Abled Persons Category Only

93.

Notification No.01/2022

Notification for Field Assistant

92.

Notification No.03/2021

IMPORTANT NOTICE- Special Qualifying Examination for persons appointed temporarily as Assistant Surgeon

Notification for Special Qualifying Examination for persons appointed temporarily as Assistant Surgeons in service 

IMPORTANT NOTICE- Special Qualifying Examination for persons appointed temporarily as Assistant Surgeon

IMPORTANT NOTICE- Special Qualifying Examination for persons appointed temporarily as Assistant Surgeon

91.

Notification No.06/2021

Notification for Laboratory Technician Grade II in Tamil Nadu Food Safety Subordinate Service

90.

Notification No.05/2021

Notification for Skilled Assistant Grade II ( Welder Grade II)

89.

Notification No.04/2021

Notification for Skilled Assistant Grade II ( Electrician Grade II)

88.

Notification No.09/2020

Notification for Assistant Medical Officer / Lecturer Grade-II (Yoga & Naturopathy)

87.

Notification No.08/2020

Notification for Assistant Medical Officer (Unani)

 

86.

Notification No.07/2020

Notification for Assistant Medical Officer (Homoeopathy)

 

85.

Notification No.06/2020

Notification for Assistant Medical Officer (Ayurveda)

 

84.

Notification No.05/2020

Notification for Assistant Medical Officer (Siddha)

 

83.

Notification No.02/2021

Corrigendum to the Notification for Food Safety Officer

Notification for Food Safety Officer

Food Safety Officer - Important Notice

82.

Notification No.04/2020

Urgent Notice Regarding Certificate Verification to the CV Intimation

Weightage marks of the candidates based on their online application for the post of Physician Assistant

Schedule for certificate verification of Physician Assistant

Schedule for certificate verification of Physician Assistant dated 26th July 2021

81.

Notification No. 01/2021

Urgent Notice Regarding Certificate Verification to the CV Intimation

Weightage marks of the candidates based on their online application for the post of Dialysis Technician Grade II

Schedule for certificate verification of Dialysis Technician Grade II

Notification for Dialysis Technician Grade II

Schedule for certificate verification of Dialysis Technician Grade II dt. 26th July 2021

80.

Notification No. 07/2018

Final Notice of certificate verification to the absentee candidates for the post of Assistant Surgeon (General)

Schedule for certificate verification of Assistant Surgeon (General)

Final Notice of certificate verification to the absentee candidates for the post of Assistant Surgeon (General)

Schedule for certificate verification of Assistant Surgeon (General)

79.

Notification No. 03/2020

Final Notice of certificate verification to the absentee candidates for the post of Skilled Assistant Grade II (Fitter Grade II)

78.

Notification No.10/2020

Notification for Therapeutic Assistant (Male) & Therapeutic Assistant (Female)

Weightage marks of the candidates based on their online application for the post of Therapeutic Assistant (Male)

Weightage marks of the candidates based on their online application for the post of Therapeutic Assistant (Female)

Schedule for certificate verification of Therapeutic Assistant (Male)

Schedule for certificate verification of Therapeutic Assistant (Female)

Schedule for certificate verification of Therapeutic Assistant (Female dated 29th July 2021

 

77.

Notification No.09/2020

Notification for Assistant Medical Officer / Lecturer Grade II (Yoga and Naturopathy)

Addendum to the Notification for Assistant Medical Officer / Lecturer Grade II (Yoga and Naturopathy)

Addendum to the Notification for Assistant Medical Officer / Lecturer Grade II (Yoga and Naturopathy)

Notice to the candidates who have not completed the registration of online application for the post of Assistant Medical Officer / Lecturer Grade II (Yoga and Naturopathy)

76.

Notification No.08/2020

Notification for Assistant Medical Officer (Unani)

Addendum to the Notification for Assistant Medical Officer (Unani)

Addendum to the Notification for Assistant Medical Officer (Unani)

Notice to the candidates who have not completed the registration of online application for the post of Assistant Medical Officer (Unani)

75.

Notification No.07/2020

Notification for Assistant Medical Officer (Homoeopathy)

Addendum to the Notification for Assistant Medical Officer (Homoeopathy)

Addendum to the Notification for Assistant Medical Officer (Homoeopathy)

Notice to the candidates who have not completed the registration of online application for the post of Assistant Medical Officer (Homoeopathy)

74.

Notification No.06/2020

Notification for Assistant Medical Officer (Ayurveda)

Addendum to the Notification for Assistant Medical Officer (Ayurveda)

Addendum to the Notification for Assistant Medical Officer (Ayurveda)

Notice to the candidates who have not completed the registration of online application for the post of Assistant Medical Officer (Ayurveda)

73.

Notification No.05/2020

Notification for Assistant Medical Officer (Siddha)

Addendum to the Notification for Assistant Medical Officer (Siddha)

Addendum to the Notification for Assistant Medical Officer (Siddha)

Notice to the candidates who have not completed the registration of online application for the post of Assistant Medical Officer (Siddha)

72.

Notification No.04/2020

Notification for Physician Assistant

Notice to the Candidates who have not completed the registration of online application for the post of Physician Assistant

71.

Notification No.03/2020

Notification for Skilled Assistant Grade II (Fitter Grade II)

Notice to the Candidates who have not completed the registration of online application for the post of Skilled Assistant Grade II (Fitter Grade II)

Weightage marks of the candidates based on their online application for the post of Skilled Assistant Grade II (Fitter Grade II)

List of candidates who do not possess the prescribed qualification for the post of Skilled Assistant Grade II (Fitter Grade II) based on the certificates uploaded in the online application

Schedule for certificate verification of Skilled Assistant Grade II (Fitter Grade II)

Schedule for certificate verification of Skilled Assistant Grade - II (Fitter Grade - II) dated 2nd August 2021

70.

Notification No.09/2020

Special Urgent Notification for COVID-19

69.

Notification No.02/2020

Notification for Assistant Surgeon (General)

68.

Notification No.01/2020

'Walk-in' Selection Notification for Assistant Surgeon (Speciality)

67.

Notification No. 18/2019

Notification for Laboratory Technician Grade III

Notice to the Candidates who have not completed the registration of online application for the post of Laboratory Technician Grade III

List of candidates who do not possess the prescribed qualification (CMLT) for the post of Laboratory Technician Grade III based on the certificates uploaded in the online application

Schedule for certificate verification of Laboratory Technician Grade III

Schedule for certificate verification of Laboratory Technician Grade III - List 2

Final Notice of certificate verification to the absentee candidates for the post of Laboratory Technician Grade III

66.

Notification No. 17/2019 

Notification for Village Health Nurse / Auxiliary Nurse Midwife

Schedule for certificate verification of Village Health Nurse / Auxiliary Nurse Midwife

List of candidates who have not uploaded / partially uploaded their course certificate & council registration certificate

List of candidates who do not possess the prescribed qualification for the post of Village Health Nurse / Auxiliary Nurse Midwife based on the certificates uploaded in the online application

Schedule for certificate verification of Village Health Nurse / Auxiliary Nurse Midwife

Final Notice of certificate verification to the absentee candidates for the post of Village Health Nurse / Auxiliary Nurse Midwife

65.

Notification No. 16/2019

Notification for Physiotherapist Grade II

Schedule for certificate verification of Physiotherapist Grade II

64.

Notification No. 15/2019

Notification for Prosthetic Craftsman

Schedule for certificate verification of Prosthetic Craftsman

63.

Notification No. 14/2019

Notification for Medical Physicist

Schedule for certificate verification of Medical Physicist

Schedule for certificate verification of Medical Physicist - List 2

62.

Notification No. 13/2019

Notification for Pharmacist

Corrigendum to the Notification for Pharmacist

61.

Notification No. 12/2019

Notification for Nurses – SC & ST Shortfall Vacancies

Schedule for certificate verification of Nurses – SC & ST Shortfall Vacancies

Schedule for certificate verification of Nurses – SC & ST Shortfall Vacancies - List 2

60.

Notification No. 11/2019

Notification for Physiotherapist Grade II – ST Shortfall Vacancies

Schedule for certificate verification of Physiotherapist Grade II  – ST Shortfall Vacancies

59.

Notification No. 10/2019

Notification for Assistant Surgeon (General) – ST Shortfall Vacancies

Schedule for certificate verification of Assistant Surgeon (General) – ST Shortfall Vacancies

58.

Notification No. 09/2019

Notification for Radiographer – ST Shortfall Vacancies

Schedule for certificate verification of Radiographer – ST Shortfall Vacancies

57.

Notification No. 08/2019

Notification for Laboratory Technician Grade II – ST Shortfall Vacancies

Schedule for certificate verification of Laboratory Technician Grade II – ST Shortfall Vacancies

56.

Notification No. 07/2019

Notification for ECG Technician – ST Shortfall Vacancies

Schedule for certificate verification of ECG Technician – ST Shortfall Vacancies

55.

Notification No. 06/2019

Notification for Prosthetic Craftsman – SC Shortfall Vacancies

Schedule for certificate verification of Prosthetic Craftsman – SC Shortfall Vacancies

54.

Notification No. 05/2019

Notification for Dental Hygienist – SC Shortfall Vacancies

Schedule for certificate verification of Dental Hygienist – SC Shortfall Vacancies

53.

Notification No. 04/2019

Notification for Audiometrician – SC  Shortfall Vacancies

Schedule for certificate verification of Audiometrician – SC  Shortfall Vacancies

52.

Notification No. 03/2019

Notification for Pharmacist – SC & ST Shortfall Vacancies

51.

Notification No. 02/2019

Notification for Nurses

Corrigendum to the Notification for Nurses

Corrigendum to the Notification for Nurses

Corrigendum to the Notification for Nurses

Schedule for certificate verification of Nurses

Schedule for certificate verification of Nurses under SC & ST category

50.

Notification No. 01/2019

Notification for Nurses in Sick Newborn Care Unit (SNCU)

Corrigendum to the Notification for Nurses in Sick Newborn Care Unit (SNCU)

Schedule for certificate verification of Nurses in Sick Newborn Care Unit (SNCU)

49.

Notification No. 07/2018

Notification for Assistant Surgeon (General)

Schedule for certificate verification of Assistant Surgeon (General)

Schedule for certificate verification of Assistant Surgeon (General) on 01.02.2019 & 02.02.2019

Schedule for certificate verification of Assistant Surgeon (General)

Schedule for certificate verification of Assistant Surgeon (General) on 30.11.2019

Postponement of certificate verification for the post of Assistant Surgeon (General)

Schedule for certificate verification of Assistant Surgeon (General)

 

48.

Notification No. 01/2018, 02/2018, 03/2018 & 04/2018

Corrigendum to Notification for Pharmacist (Siddha/Ayurveda/Homoeopathy/Unani)

Schedule for certificate verification of Pharmacist (Ayurveda / Homoeopathy / Unani)

47.

Notification No. 06/2018 

Notification for Assistant Medical Officer / Lecturer Grade II (Yoga and Naturopathy)

Schedule for certificate verification of Assistant Medical Officer / Lecturer Grade II (Yoga & Naturopathy)

46.

Notification No. 05/2018 

Notification for Radiotherapy Technician

Corrigendum to Notification for Radiotherapy Technician

Schedule for certificate verification of Radiotherapy Technician

45.

Notification No. 04/2018 

Notification for Pharmacist (Unani)

Weightage Marks of the candidates based on their online application for the post of Pharmacist (Unani)

List of candidates who have uploaded certificates other than prescribed qualification in their online application for the post of Pharmacist (Unani)

Schedule for certificate verification of Pharmacist (Unani)

44.

Notification No. 03/2018

Notification for Pharmacist (Homoeopathy)

Weightage Marks of the candidates based on their online application for the post of Pharmacist (Homoeopathy)

List of candidates who have uploaded certificates other than prescribed qualification in their online application for the post of Pharmacist (Homoeopathy)

Schedule for certificate verification of Pharmacist (Homoeopathy)

43.

Notification No. 02/2018

Notification for Pharmacist (Ayurveda)

Weightage Marks of the candidates based on their online application for the post of Pharmacist (Ayurveda)

List of candidates who have uploaded certificates other than prescribed qualification in their online application for the post of Pharmacist (Ayurveda)

Schedule for certificate verification of Pharmacist (Ayurveda)

42.

Notification No. 01/2018

Notification for Pharmacist (Siddha)

Weightage Marks of the candidates based on their online application for the post of Pharmacist (Siddha)

List of candidates who have uploaded certificates other than prescribed qualification in their online application for the post of Pharmacist (Siddha)

Schedule for certificate verification of Pharmacist (Siddha)

41.

Notification No. 12/2017 

Walk-in Selection Notification for Senior Lecturer in Optometry

Schedule for certificate verification of Senior Lecturer in Optometry

40.

Notification No. 11/2017

Walk-in Selection Notification for Assistant Surgeon (Speciality)

Schedule for certificate verification of Assistant Surgeon (Speciality)

39.

Notification No. 10/2017 

Notification for ECG Technician

Weightage marks of the candidates based on their online application for the post of ECG Technician

List of candidates who do not possess the prescribed qualification (ECG/Treadmill Technician) for the post of ECG Technician based on the certificates uploaded in the online application

List of candidates who have not furnished/uploaded the mark statements of ECG/Treadmill Technician course in their online application

Schedule for certificate verification of ECG Technician

38.

Notification No. 09/2017

Notification for Radiographer

Schedule for certificate verification of Radiographer

37.

Notification No. 08/2017 

Notification for Assistant Medical Officer (Homoeopathy)

Corrigendum to Notification for Assistant Medical Officer (Homoeopathy)

Schedule for certificate verification of Assistant Medical Officer (Homeopathy)

36.

Notification No. 07/2017

Notification for Assistant Medical Officer (Ayurveda)

Schedule for certificate verification of Assistant Medical Officer (Ayurveda)

35.

Notification No. 06/2017

Notification for Assistant Medical Officer (Siddha)

Schedule for certificate verification of Assistant Medical Officer (Siddha)

34. Notification No. 05/2017

Notification for Heart Lung Hypothermia Machine Technician

Schedule for certificate verification of Heart Lung Hypothermia Machine Technician

33.

Notification No. 04/2017

Notification for Plaster Technician Grade II

Schedule for certificate verification of Plaster Technician Grade II

12.06.2017  - Forenoon      Afternoon


32.

Notification No. 03/2017

Notification for Anaesthesia Technician

Schedule for certificate verification of Anaesthesia Technician

13.06.2017  - Forenoon      Afternoon

31. Notification No. 02/2017 

Notification for Director, Tamilnadu Government Multi Super Speciality Hospital, Chennai

Application Format for the post of Director

30. Notification No. 01/2017 

Notification for Village Health Nurse / Auxiliary Nurse Midwife

Schedule for certificate verification of Village Health Nurse / Auxiliary Nurse Midwife

29. Notification No. 13/2016

Notification for Therapeutic Assistant (Male) & Therapeutic Assistant (Female)

Schedule for certificate verification of Therapeutic Assistant (Male) & Therapeutic Assistant (Female)

15.02.2017 - Forenoon Afternoon

28. Notification No. 12/2016

Notification for Assistant Surgeon (General)

Postponement of Assistant Surgeon (General) Examination of the MRB

Rescheduled Examination for the post of Assistant Surgeon (General)

Schedule for certificate verification of Assistant Surgeon (General)

28.02.2017  - Forenoon      Afternoon

01.03.2017  - Forenoon      Afternoon

02.03.2017  - Forenoon      Afternoon

03.03.2017  - Forenoon      Afternoon

06.03.2017  - Forenoon      Afternoon

07.03.2017  - Forenoon      Afternoon

08.03.2017  - Forenoon      Afternoon

09.03.2017  - Forenoon      Afternoon

10.03.2017  - Forenoon      Afternoon

13.03.2017  - Forenoon      Afternoon

14.03.2017  - Forenoon      Afternoon

15.03.2017  - Forenoon      Afternoon

06.06.2017  - Forenoon      Afternoon

07.06.2017  - Forenoon      Afternoon

05.07.2017  - Forenoon      Afternoon

06.07.2017  - Forenoon      Afternoon

07.07.2017  - Forenoon      Afternoon

10.07.2017  - Forenoon      Afternoon

11.07.2017  - Forenoon      Afternoon

12.07.2017  - Forenoon      Afternoon

13.07.2017  - Forenoon      Afternoon

14.07.2017  - Forenoon      Afternoon

17.07.2017  - Forenoon      Afternoon

18.07.2017  - Forenoon      Afternoon

15.09.2017  - Forenoon      Afternoon

18.09.2017  - Forenoon      Afternoon

19.09.2017  - Forenoon      Afternoon

20.09.2017  - Forenoon      Afternoon

08.03.2018  - Forenoon      Afternoon

27. Notification No. 11/2016

Walk-in Selection Notification for Assistant Surgeon (Speciality)

Schedule for certificate verification of Assistant Surgeon (Speciality)

28.11.2016 -  Forenoon       Afternoon

29.11.2016 -  Forenoon       Afternoon

14.12.2016Forenoon  

27.12.2016 -  Forenoon


26. Notification No. 10/2016

Notification for Special Qualifying Examination for Temporarily Appointed Assistant Surgeons in Service

25. Notification No. 09/2016

Notification for AMO/ Lecturer Grade-II (Yoga and Naturopathy)

Schedule for certificate verification of AMO / Lecturer Grade II

24. Notification No. 08/2016

Notification for Lab. Technician Grade II

Addendum to the Notification for Lab. Technician Grade II

Addendum to the Notification for Lab. Technician Grade II

Final Notice of certificate verification to the absentee candidates for the post of Laboratory Technician Grade II

Schedule for certificate verification of Laboratory Technician Grade II

Weightage marks of the candidates based on their online application for the post of Laboratory Technician Grade II

List of candidates who does not posses the prescribed qualification (DMLT) for the post of Laboratory Technician Grade II based on their online application

Schedule for certificate verification of Laboratory Technician Grade II - Phase II

Schedule for certificate verification of Laboratory Technician Grade II - Phase III

 

23. Notification No. 07/2016

Notification for Dark Room Assistant

Addendum to the Notification for Dark Room Assistant

Corrigendum to the Notification for Dark Room Assistant 

Schedule for certificate verification of Dark Room Assistant

30.01.2017 - Forenoon Afternoon

31.01.2017 - Forenoon Afternoon

16.02.2017 - Forenoon Afternoon

17.04.2017 

Final Notice of certificate verification to the Absentee candidates for the post of DRA

22. Notification No. 06/2016

Notification for Pharmacist

Addendum to the Notification for Pharmacist

Weightage marks of the candidates based on their online application

Weightage marks of the candidates who have applied more than once based on their last registered online application

Schedule for certificate verification of Pharmacist – Phase I

Schedule for certificate verification of Pharmacist – Phase II

Schedule for certificate verification of Pharmacist – Phase III

Schedule for certificate verification of Pharmacist under Schedule   
Caste Category

Schedule for certificate verification of Pharmacist under Backward  Classes Muslims and Scheduled Tribes Category

21. Notification No. 05/2016

Notification for Occupational Therapist

Schedule for certificate verification of Occupational Therapist

Schedule for certificate verification of Occupational Therapist _ Absentees_Final List

Schedule for certificate verification of Occupational Therapist _2

20. Notification No. 04/2016

Notification for Prosthetic Craftsman

Schedule for certificate verification of Prosthetic Craftsman  

Schedule for certificate verification of Prosthetic Craftsman - Absentees - Final List  

19. Notification No. 03/2016

Notification for Audiometrician

Schedule for certificate verification of Audiometrician

Schedule for certificate verification of Audiometrician - List 2

Schedule for certificate verification of Audiometrician - Absentees - Final List

Schedule for certificate verification of Audiometrician - List 3

Schedule for certificate verification of Audiometrician - Absentees - Final Notice -2

 

18. Notification No. 02/2016

Notification for EEG/EMG Technician

Schedule for certificate verification of EEG/EMG Technician

Schedule for certificate verification of EEG/EMG Technician - List 2

Schedule for certificate verification of EEG/EMG Technician- Absentees- Final List

17. Notification No. 01/2016

Notification for Lab Technician Grade III

Schedule for certificate verification of Lab Technician III

26.02.2016   - Forenoon

26.02.2016   - Afternoon

27.02.2016   - Forenoon

27.02.2016   - Afternoon

29.02.2016   - Forenoon

29.02.2016   - Afternoon

01.03.2016   - Forenoon

01.03.2016   - Afternoon

Weightage marks of the candidates based on their online application for the post of Laboratory Technician Grade III


List of candidates who have furnished other than prescribed qualification in their online application for the post of Laboratory Technician Grade III


Schedule for certificate verification of Laboratory Technician Grade III – Phase I

Schedule for certificate verification of Laboratory Technician Grade III – Phase II

Rescheduling of certificate verification for Laboratory Technician Grade III (08.08.2018 & 09.08.2018)

Rescheduling of certificate verification for Laboratory Technician Grade III (17.08.2018)

Schedule for certificate verification of Laboratory Technician Grade III - Phase III

 

 

16. Schedule for certificate verification of Asst. Surgeon (Speciality) 2015

05.01.2016- Forenoon

06.01.2016- Forenoon

07.01.2016- Forenoon

08.01.2016- Forenoon

11.01.2016- Forenoon

12.01.2016- Forenoon

20.01.2016 - Forenoon

15. Notification No. 02/2015 Walk-in Selection Notification for Assistant Surgeon(Speciality)

14.

 

Schedule for certificate verification of Nurses 2015

22.07.2015 - Forenoon 1 2 Afternoon

23.07.2015 - Forenoon 1 2 Afternoon 1 2

24.07.2015 - Forenoon 1 2 Afternoon 1 2

27.07.2015 - Forenoon 1  2 Afternoon 1 2

28.07.2015 - Forenoon 1  2 Afternoon 1 2

29.07.2015 - Forenoon 1  2 Afternoon 1 2

30.07.2015 - Forenoon 1  2 Afternoon 1 2

31.07.2015 - Forenoon 1  2 Afternoon 1 2

03.08.2015 - Forenoon 1  2 Afternoon 1 2

04.08.2015 - Forenoon 1  2 Afternoon 1 2

05.08.2015 - Forenoon 1  2 Afternoon 1 2

06.08.2015 - Forenoon 1  2 Afternoon 1 2

07.08.2015 - Forenoon 1  2 Afternoon 1 2

Rescheduling of Certificate Verification for Nurses (30th and 31st July 2015)

10.08.2015 - Forenoon 1  2 Afternoon 1 2

11.08.2015 - Forenoon 1  2 Afternoon 1 2

12.08.2015 - Forenoon 1  2 Afternoon 1 2

13.08.2015 - Forenoon 1  2

22.07.2016 - Forenoon 

22.07.2016 - Afternoon

23.07.2016 - Forenoon

23.07.2016 - Afternoon

25.07.2016 - Forenoon  Afternoon

26.07.2016 - Forenoon  Afternoon

28.07.2016 - Forenoon  Afternoon

12.08.2016 - Forenoon 

09.11.2016  - Forenoon      Afternoon

10.11.2016  - Forenoon      Afternoon

11.11.2016  - Forenoon      Afternoon            

05.12.2016  - Forenoon      Afternoon

Rescheduling of Certificate Verification for Nurses

15.12.2016  - Forenoon      Afternoon

16.12.2016  - Forenoon      Afternoon

19.12.2016  - Forenoon      Afternoon

20.12.2016  - Forenoon      Afternoon

21.12.2016  - Forenoon      Afternoon 

22.12.2016  - Forenoon      Afternoon        

23.12.2016  - Forenoon  

Schedule for certificate verification of Nurses from 15.11.2017 to 28.11.2017 

Postponement of Certificate Verification for the post of Nurses

Schedule for certificate verification of Nurses from 17.09.2018 to 25.09.2018

13.

 

Notification No. 01/2015

Notification for Nurses

Corrigendum

12. Schedule for certificate verification of Asst. Surgeon (Speciality) 2014

16.12.2014   - Forenoon  

16.12.2014    - Afternoon 

17.12.2014   - Forenoon  

17.12.2014   - Afternoon  

18.12.2014   - Forenoon 

18.12.2014   - Afternoon

19.12.2014   - Forenoon 

19.12.2014   - Afternoon

19.12.2014   - Afternoon- Additional

29.12.2014   - Forenoon 

Notice of Deletion of Candidature_01

Notice of Deletion of Candidature_02

11. Schedule for certificate verification for Asst. Surgeon (Dental) 2014

19.11.2014 - Forenoon

27.11.2014 - Forenoon

29.12.2014   - Forenoon 

05.02.2015   - Forenoon 

10. Notification No. 07/2014 

Walk-in Selection Notification for Assistant Surgeon (Speciality)

Clarification to Notification No. 07/2014 

9. Schedule for certificate verification of Asst. Surgeon (General) 2014

03.11.2014 - Forenoon Afternoon

05.11.2014 - Forenoon Afternoon

06.11.2014 - Forenoon Afternoon

07.11.2014 - Forenoon Afternoon

08.11.2014 - Forenoon Afternoon

10.11.2014 - Forenoon Afternoon

11.11.2014 - Forenoon Afternoon

12.11.2014 - Forenoon Afternoon

13.11.2014 - Forenoon Afternoon

14.11.2014 - Forenoon Afternoon

15.11.2014 - Forenoon Afternoon

17.11.2014 - Forenoon Afternoon

18.11.2014 - Forenoon Afternoon

24.11.2014 - Forenoon

24.11.2014 - Forenoon

02.12.2014 - Forenoon Afternoon

03.12.2014 - Forenoon Afternoon

04.12.2014 - Forenoon Afternoon

11.12.2014 - Forenoon

Notice of Deletion of Candidature_01

Notice of Deletion of Candidature_02

Notice of Deletion of Candidature_03

15.07.2015 - Forenoon Afternoon

16.07.2015 - Forenoon Afternoon

14.08.2015 - Forenoon 1 2

8.
7. Postponement of Asst Surgeon/Asst Surgeon (Dental) Examination of the MRB (originally scheduled on 28th September 2014 Forenoon)
6. 05/2014 Asst. Surgeon (General)/ Asst. Surgeon (Dental)
5. Schedule for certificate verification of Pharmacist Pharmacist
4. 10/2013 Director and Medical Personnel for the TN Govt Super Speciality Hospital, Chennai
3. 2/2013 dt. 28/3/2013 Radiographer 
2. 2/2013 Radiographer
1. 1/2013 Asst Surgeon/Asst. Dental Surgeon

 

 

Contents owned and updated by concerned Departments                                                                                        Links | FAQ | Designed & Developed by National Informatics Centre
                                                                                                                                                                                                      E-Mail: webadmin[dot]tn[at]nic[dot]in